Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy jelen tájékoztatónkat, Adatvédelmi nyilatkozatunkat a webáruház használata előtt körültekintően olvassák el! Amennyiben az ebben leírtakkal kapcsolatban kérdése van, úgy az alábbi elektronikus e-mailcímen állunk szíves rendelkezésére: nizita@szappan-webshop.hu

Jelen Nyilatkozat célja, hogy rögzítse a www.szappan-webshop.hu online webáruház által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön jogosult arra, hogy az alábbiakban a szolgáltatások igénybevétele során, azzal összefüggésben adott adatai kezeléséhez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: 

Név: Telkes Henrietta egyéni vállalkozó 

Nyilvántartási szám:   43698902; 

Adószám: 77541646-1-33; 

Székhely H-Szentendre, Dózsa György út 67-69.I./2.;

Képviseli: Telkes Henrietta

Webáruház: www.szappan-webshop.hu 

a továbbiakban: Adatkezelő

AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK:

A webáruházban történő adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679-es számú rendelete (érv.2016.04.27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről hatályos teljes dokumentumának linkje : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 

A webáruház üzemeltetése (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, vásárlásból történő kizárás ténye, kizárva egyes fizetési módokból, hozzászólások, vásárlások) – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul

A webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó adásvételi szerződések teljesítéséhez (számlázás, szállítás) kapcsolódó adatok (vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi adatok, számlázási név és cím) – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont, vagyis az adatkezelés a veled kötött szerződés teljesítéséhez szükséges

A marketing tevékenységhez (elfogyott termék értesítő, személyre szabott ajánlatok, adatvezérelt marketing) kapcsolódó adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, , nem, hajtípus, bőrtípus, böngésző extensiont telepített-e, előzményi vásárlások, kosarak, a szappan-webshopnak küldött e-mailek) – Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az általad adott hozzájáruláson alapul

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA:

Személyes adataidat a https://szappan-webshop.hu/ weboldalon található webáruház üzemeltetése, a webáruház kínálatában található termékek értékesítése és népszerűsítése (marketing tevékenység) céljából kezeljük. 

KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A vásárlás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: Számlázáshoz: 

Magánszemély esetében: Vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, számlázási cím (számlázási név, megye neve, város neve, irányítószáma, utcanév, házszám, – ha van: épület, emelet, ajtó), telefonos elérhetőség. Szállítási adatokhoz: szállítási cím (szállítási név, megye neve, város neve, irányítószáma, utcanév, házszám, – ha van: épület, emelet, ajtó) értesítési telefonszám.

Cég esetében: Cég pontos neve, e-mailcím, számlázási cím (számlázási cégnév, megye neve, széhely adatok:város neve, irányítószáma, utcanév, házszám, – ha van: épület, emelet, ajtó; adószám), telefonos elérhetőség. Szállítási adatokhoz: szállítási cím (szállítási név, megye neve, székhely címadatok: város neve, irányítószáma, utcanév, házszám, – ha van: épület, emelet, ajtó; adószám) értesítési telefonszám.

ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

A vásárlás folyamán megadott személyes adatait az alábbi időtartamban kezeljük:

  1. webáruház üzemeltetése – hozzájárulás visszavonásáig,
  2. webáruház kínálatában található termékekre vonatkozó rendelések teljesítéséhez kapcsolódó adatok – rendelése teljesítését követő 5 év,
  3. marketing tevékenységhez kapcsolódó adatok – hozzájárulás visszavonásáig,

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított …… hónapig tárolja. 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Webáruház oldalán adott hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

A RENDSZER MŰKÖDTETÉSE SORÁN TECHNIKAILAG RÖGZÍTÉSRE KERÜLŐ ADATOK: 

A vásárló számítógépének azon adatai, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a vásárló külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a vásárláskor naplózza. Ezen adatok egyéb személyes vásárlói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatóak. 

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS:

Az adatokat elsődlegesen a Webáruházat kezelő személy jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé és harmadik személy részére nem adja át.

AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI:

Hozzáférési jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott – információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül -de legkésőbb 3 munkanapon belül – helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

Törléshez való jog
Jogosult Ön arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog
Jogosult Ön arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog
Jogosult Ön arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult Ön arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk.
Ennek feltétele, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatóságához való joga nem terjed ki az alábbiakra:

  • anonim adatokra
  • a nem Önre vonatkozó személyes adatokra
  • az egyértelműen álnevesített adatokra;

Hozzájárulás visszavonásának joga
Jogosult Ön arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

PANASZTÉTEL, BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT

Az Érintett az Info.tv. 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1100112.TV&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján panaszt tehet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendelet:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, azaz a: 

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603., ugyfelszolgalat@naih.hu).
    vagy 
  • Bírósági úton, a felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslat igénybevételével.

Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik.

SZEMÉLYES ADATOK FORRÁSA

Személyes adatait Ön bocsátotta a rendelkezésünkre a webáruház használata során.

A Sütikről általában

(1)  A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig marad a számítógépen, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

(2)  A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(3)  A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

(4)  A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a jelen szabályzat melléklete szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 VI/1 Alkalmazott Süti-k

Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy a Weboldala és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookiekat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Érintettek) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookiek segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 Google Analytics:

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 Google Remarketing:

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók–például a Google– is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

 Google AdWords konverziókövetés:
 A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 Facebook Remarketing
 Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook- hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a ,Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 VI/2 Cookiek letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel aGoogle Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

JELEN ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót.

Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen jellegű módosításokról.